Đường Vũ Đình Liệu, Khu Đô Thị Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định Sự ra đời do sản xuất hàng hóa và tiền tệ - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Sự ra đời do sản xuất hàng hóa và tiền tệ - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Sự ra đời do sản xuất hàng hóa và tiền tệ - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Sự ra đời do sản xuất hàng hóa và tiền tệ - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Sự ra đời do sản xuất hàng hóa và tiền tệ - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Sự ra đời do sản xuất hàng hóa và tiền tệ - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định
Sự ra đời do sản xuất hàng hóa và tiền tệ - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định
  • slideshow
  • slideshow

Khi xã hội có sự phân công về lao động, có sự chiếm hữu khác nhau về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động, nền sản xuất hàng hóa ra đời và tiền tệ xuất hiện. Các quỹ tiền tệ được tạo lập và được sử dụng bởi các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hay cá nhân nhằm mục đích tiêu dùng và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Các quan hệ kinh tế đó đã làm nảy sinh phạm trù tài chính.

Sự ra đời của nền sản xuất hàng hóa - tiền tệ làm xuất hiện các nguồn tài chính, đó là của cải xã hội được biểu hiện dưới hình thức giá trị. Sản xuất và trao đổi hàng hóa xuất hiện, theo đó tiền tệ đã xuất hiện như một đòi hỏi khách quan với tư cách là vật ngang giá chung trong quá trình trao đổi. Trong điều kiện kinh tế hàng hóa - tiền tệ, hình thức tiền tệ đã được các chủ thể trong xã hội sử dụng vào việc phân phối sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân để tạo lập nên các quỹ tiền tệ riêng phục vụ cho những mục đích riêng của mỗi chủ thể.

Lên Đầu Trang